085-449-7373
Digital Transformation Experts

//www.mplus.co.th/wp-content/uploads/2016/07/leading-img.png

[เราคือมืออาชีพ]  ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของธุรกิจ สร้างความแข็งแรงให้องค์กร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้คุณ

เราจะเทรนคุณ ให้เข้าใจ อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล สามารถกำหนดแนวทาง เพื่อออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ จนนำไปสู่การปฏิรูปธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี และยังครอบคลุมถึงการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ครบวงจรทั้งวิธีการ ขั้นตอน และการลงมือเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจจริง
Icon box image

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทางโทรศัพท์

02-644-4199

Icon box image

หมดยุคธุรกิจแบบเดิม

ค้นค้าทางออกกับผู้เชี่ยวชาญ

experts@mplus.co.th>

Icon box image

เราคือผู้เชี่ยวชาญ

เปลี่ยนธุรกิจสู่ยุค 4.0

Digital Transformation >

หลักสูตร อบรม

Digtal Transformation

หลักสูตรที่ 1: หลักสูตร Digtal Transformation สำหรับบุคคลทั่วไป (Mass Program)

หลักสูตรที่ 2: หลักสูตรสำหรับผู้บริหารในการวางแผน Digital Transformation สำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่อุตสาหกรรมหรือบริการ 4.0 (Cluster Program)

หลักสูตรที่ 3: หลักสูตรการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานและกระบวนการผลิตของธุรกิจเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 (In-house Program)

หลักสูตรที่ 4: หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Transformation สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา (Train the Trainers Program)
https://mplus.co.th/wp-content/uploads/2016/07/หลักสูตร-banner-1-570x180.jpg
https://mplus.co.th/wp-content/uploads/2016/07/หลักสูตร-banner-2-570x180.jpg
https://mplus.co.th/wp-content/uploads/2016/07/หลักสูตร-banner-3-570x180.jpg
https://mplus.co.th/wp-content/uploads/2016/07/หลักสูตร-banner-4-570x180.jpg
Avatar image - testimonials
Logo image - testimonials

“Thailand 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-based Economy” จากผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมและบริการ ที่ขับเคลื่อนด้วย Technologies, Creativity and Innovation เพื่อเปลี่ยนฐานจาก Value-added Economy สู่ Value-creation Economy

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation
Carousel image Carousel image Carousel image Carousel image