085-449-7373
Digital Transformation Experts

ABOUT MPlus International

MPlus International เราคือมืออาชีพในด้าน Digital Transformation ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าของธุรกิจ สร้างความแข็งแรง สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรของท่านเพื่อสู้ในระดับโลกกว่า 10 ปีของ MPlus เราคลุกคลีอยู่กับ SMEs มาโดยตลอดพบเห็นปัญหาที่สำคัญคือ บริษัท SMEs ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งบุคคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกันกับโลกธุรกิจ การมอง Digital มองแยกส่วนกันการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ปัจจุบัน มีคนพูดถึงขั้นว่า Digital = Business เราได้เห็นโลกที่เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของ Big Data, IOT, Blockchain หรืออื่นๆ ในอนาคต กลายเป็นว่าหากเราไม่ปรับตัว แต่เพียงเราอยู่เฉย หรือเดินช้ากว่าคนอื่น เราก็จะกลายเป็นผู้แพ้ในตลาดการแข่งขันMPlus International เราเป็นทีมงานทีมีประสบการณ์ด้าน Digital Transformation แบบ End to End Solution โดยเราเน้นที่การสร้างและพัฒนา Value Creation Concept เพื่อให้ได้ Busniess Model ใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มการแข่งขันในโลกที่มีโอกาสและความซับซ้อนมากขึ้น ผ่านกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
- สร้าง awareness ให้กับบุคลากร ทั้งในวงกว้าง และ เฉพาะเจาจง (Tailor Made) - มีทีม Consult เพืออบรมทีม Change Agent ขององค์กรให้ได้ภายในเชิงลึก และเป็นผู้นำขององค์กรในการสร้างความเปลียนแปลง - มีทีม Coach ที่เข้าไปทำงานร่วมกับบริษัททั้ง online / offline เน้นสร้างให้เกิด business model ใหม่ พร้อมปฎิบัติได้จริง - มี Tools ที่สามารถนำไปใช้ เพือเป็นแนวทางในการปรับองค์กรของท่านให้มีความรู้ความเข้าใจเรืองของ Digital Transformation - มีการให้ความรู้อย่างต่อเนือง จากผู้ทีมีความรู้ เรือง Digital Transformation ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการสร้างทีมงาน ที่พร้อมจะขยายแนวคิดเรื่อง Digital Transformation ไปในวงกว้างมากขึ้น
Carousel image Carousel image Carousel image Carousel image

Team ผู้เชี่ยวชาญ

Team member image

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation

Team member image

ดร. สุมาวสี ศาลาสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation

Team member image

มิก สัจไพบูลย์กิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation

Team member image

วุฒิ กิ่งหิรัญวัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation

ขอบคุณสำหรับครอสเทรนนิ่ง Digital Transforms ที่ผ่านมา

กลยุทธ์ที่หลากหลาย และการปรับตัวเพื่อให้ทันกับโลกยุค Digital และสามารถนำเสนอสิ่งแปลกใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพ และลดเวลา ลดต้นทุน

ทรงพล พุ่มพวง / บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มจากรู้สึกว่า ระยะหลังธุรกิจของตัวเองแข่งขันในตลาดไม่ได้

ผมมาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุค 4.0 ตอนนี้เพิ่งเรียนจบหลักสูตรแรกครับ ได้ความรู้ใหม่ๆมากมาย ได้ไอเดียธุรกิจจากห้องเรียนไปปรับปรุงกลยุทธ์ของบริษัทปีนี้ ที่สำคัญคอร์สนี้ทำให้ผมมองเห็นความจริงที่เคยมองข้ามว่า เทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมของคน จนรูปแบบธุรกิจเดิม ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้  Digital Transformation จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรยุคนี้...ไม่เปลี่ยนไม่ได้

ปรัชญา ภิรมย์รัตน์ / GM บริษัท ไอดูคอมเนค จำกัด

วันนี้โลกมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะการกระทบที่มากจากดิจิตอล

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคหากเราไม่ตั้งตัว แต่ก็เป็นโอกาสหากเราเข้าใจแล้วปรับใช้ได้ ซี่งหลักสูตร Digital Transform ที่เรียนนี้ทำให้เราเห็นภาพว่าจะใช้ Digital มาช่วยในการสร้าง Business Model ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกที่หมุนไปอย่างไรได้บ้าง เป็นหลักสูตรที่ดีมากจริงๆครับ

วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์ / Commercial Manager Optimus (Thailand) Co.,Ltd.

WHAT WE LIVE BY

สร้างและขยายองค์ความรู้

Accordion image
โดยการสร้างองค์ความรู้ทีเกียวเนืองกับ Digital Transformation รวมถึงสร้างการเผยแพร่ไปสู่วงกว้าง เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกียวกับการทำ Digital Transformation

ผลักดันสู่ภาคปฎิบัติ

Accordion image
การเปลี่ยนแปลงจะไม่จบที่ห้องเรียน สิ่งที่ท้าทายมากกว่า คือการผลักดันให้เกิดผลจริง โดยเรามีทั้งทีมงาน Consult ที่มงาน Coach ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้การปรึกษาองค์กร เพือเปลี่ยนแปลงตามแผนที่ได้วางเอาไว้

เน้นใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

Accordion image
เพราะเทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation เราจึงไม่หยุดที่จะ เรียนรู้และผลักดันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้องค์กรมีอาวุธที่สำคัญและรวดเร็วเพียงพอต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สร้าง Digital Transformation ให้เกิดขึ้นกับ SMEs ไทย

Accordion image
SMEs คือเครืองยนต์สำคัญที่จะผลักดันประเทศให้เจริญก้าวหน้า และการติดปีกด้วยแนวคิดที่ถูกต้อง รวมถึงการสร้างความเข้าใจและสร้างความสามารถในการปรับ Digital Transformation ไปใช้ภายในองค์กรจึงเป็นหน้าที่หลักของพวกเรา

BEST OF CORE VALUES

Vision ของ MPlus International  ต้องการเปลี่ยนประเทศไทย ให้ดีขึ้น โดยรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในเรืองของ Digital Transformation ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเผยแพร่่ความคิด เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศ เพือสามารถทำให้ SMEs ไทย เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และแข่งขันในเวทีโลกได้

บทความ

20

Counter image

ผู้เข้ารับการอบรม

350

Counter image

สมาชิกชุมชน

79

Counter image

ผู้เยี่ยมชมเวป

9553

Counter image

ชุมชน coach/trainer

10

Counter image