สร้างโอกาสใหม่ให้ SME ถึงเวลาแล้ว ที่ SME ของไทยทั่วทุกท้องถิ่น จะลุกขึ้นมาเปิดฉากเริ่มต้นการปฏิรูปธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น SME 4.0 ปรับเปลี่ยนวันนี้ด้วย 4 หลักสูตร

หลักสูตรที่ 1: หลักสูตร Digital Manufacturing Transformation สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Mass Program)

หลักสูตรที่ 2: หลักสูตรสำหรับผู้บริหารในการวางแผน Digital Manufacturing Transformation สำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Cluster Program)

หลักสูตรที่ 3: การปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานและกระบวนการผลิตของธุรกิจเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 (In-house Program)

หลักสูตรที่ 4: หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Manufacturing Transformation สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับภาคการผลิต (Train the Trainers Program)
//www.mplus.co.th/wp-content/uploads/2016/07/bg-fully-integ.png
Carousel image Carousel image Carousel image Carousel image

โครงสร้างหลักสูตร เปลี่ยนธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0

Digital ManufacturingTransformation Program
OBJECTIVE: เข้าใจอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล สามารถกำหนดแนวทางเพื่อออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ จนนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี
OUTPUT: แผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมวิธีการ ขั้นตอน และการลงมือเปลี่ยนกระบวนการผลิตจริง
https://mplus.co.th/wp-content/uploads/2016/07/หลักสูตร-banner-1-570x180.jpg
https://mplus.co.th/wp-content/uploads/2016/07/หลักสูตร-banner-2-570x180.jpg
https://mplus.co.th/wp-content/uploads/2016/07/หลักสูตร-banner-3-570x180.jpg
https://mplus.co.th/wp-content/uploads/2016/07/หลักสูตร-banner-4-570x180.jpg
หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร Digital Manufacturing Transformation สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Mass Program)
 1. วัตถุประสงค์
 • ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry)
 • อธิบายความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแนวคิด (Mindset) เพื่อทำธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • เข้าใจแนวคิดใหม่ของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • นำแนวทางการปรับเปลี่ยนธุรกิจภาคการผลิตไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเอง
 • ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนและการออกแบบแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนธุรกิจภาคการผลิต
 1. กลุ่มเป้าหมาย
นักบริหารระดับกลางขึ้นไปในธุรกิจภาคการผลิต
 1. รูปแบบการอบรม
บรรยาย (วิทยากร 2 คน)
 1. ระยะเวลา
12 ชั่วโมง (2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง)
 1. จำนวนผู้เข้าอบรม
50-80 คน
 1. เค้าโครงเนื้อหา
 • พัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลและผลกระทบต่อธุรกิจ
 • นโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Thailand 4.0/Digital Economy
 • แนวคิดใหม่ของการทำธุรกิจอันสืบเนื่องจากอิทธิพลของดิจิทัล
 • แนวคิดการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตกับ Global Value Chain
แนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนธุรกิจภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรสำหรับผู้บริหารในการวางแผน Digital Manufacturing Transformation สำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Cluster Program)
 1. วัตถุประสงค์
 • ปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อทำธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีศักยภาพ
 • เรียนรู้โอกาสที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจ
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดนวัตกรรมบริการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
 • กำหนดขั้นตอนและออกแบบนโยบายเพื่อการเปลี่ยนผ่านองค์กร
 • ออกแบบแผนธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 0 และเตรียมพร้อมสำหรับการทำธุรกิจบน Global Value Chain
 1. กลุ่มเป้าหมาย
นักบริหารระดับสูงหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายขององค์กร และ นักบริหารระดับกลางขึ้นไปในธุรกิจภาคการผลิต
 1. รูปแบบการอบรม
บรรยาย (วิทยากร 2 คน) และ Workshops แบ่งกลุ่มย่อย (ผู้ช่วยวิทยากร 2 คน)
 1. ระยะเวลา
60 ชั่วโมง (5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง)
 1. จำนวนผู้เข้าอบรม
ไม่เกิน 30 คน
 1. เค้าโครงเนื้อหา
 • พัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลและผลกระทบต่อธุรกิจ
 • นโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Thailand 4.0/Digital Economy
 • แนวคิดใหม่ของการทำธุรกิจภาคการผลิตอันสืบเนื่องจากอิทธิพลของดิจิทัล
 • แนวคิดการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตกับ Global Value Chain
 • การออกแบบปรับเปลี่ยนธุรกิจภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมบริการดิจิทัล
 • การวางแผนนโยบายเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนผ่านองค์กรอย่างมีศักยภาพ
การวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจภาคการผลิตและการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0
หลักสูตรที่ 3 การปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานและกระบวนการผลิตของธุรกิจเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 (In-house Program)
 1. วัตถุประสงค์
 • นำแนวคิดใหม่ไปปรับเปลี่ยนธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพทั้งในเชิงโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • ออกแบบระบบและเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 0
 • ปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจและกระบวนการผลิตของโรงงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 1. กลุ่มเป้าหมาย
นักบริหารระดับล่างขึ้นไป (ต้องเป็นบริษัทที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ 2)
 1. รูปแบบการอบรม
ปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจและโรงงาน
 1. ระยะเวลา
6-8 เดือน
 1. จำนวนผู้เข้าอบรม
ไม่กำหนด
 1. เค้าโครงเนื้อหา
 • ออกแบบระบบและวางแผนการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจและกระบวนการผลิตร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปประยุกต์ใช้จริงตามความพร้อมของแต่ละบริษัท
 • แนะนำธุรกิจกับ IT/IoT Solution ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการผลิต (โดยธุรกิจเป็นผู้ตัดสินใจและเจรจาต่อรองการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ให้บริการ)
 • ติดตั้งและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษา
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนธุรกิจการผลิต (Manufacturing Transformation) เพื่อหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Manufacturing Transformation สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับภาคการผลิต (Train the Trainers Program)
 1. วัตถุประสงค์
 • เป็นวิทยากรในเรื่อง Digital Manufacturing Transformation ได้
 • เป็นผู้นำในการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง Digital Manufacturing Transformation ได้
 • พัฒนาหลักสูตรและหัวข้อบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวกับ Digital Manufacturing Transformation ได้
 • เสนอแนะนักธุรกิจในภาคการผลิตที่เกี่ยวกับ Digital Manufacturing Transformation ได้
 1. กลุ่มเป้าหมาย
นักวิชาการและนักปฏิบัติในมีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจภาคการผลิต และมีความพร้อมที่จะเป็นวิทยากรในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 1. รูปแบบการอบรม
บรรยาย และ Workshops
 1. ระยะเวลา
18 ชั่วโมง (3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง)
 1. จำนวนผู้เข้าอบรม
ไม่เกิน 30 คน
 1. เค้าโครงเนื้อหา
 • พัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลและผลกระทบต่อธุรกิจ
 • นโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Thailand 4.0/Digital Economy
 • แนวคิดใหม่ของการทำธุรกิจภาคการผลิตอันสืบเนื่องจากอิทธิพลของดิจิทัล
 • แนวคิดการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตกับ Global Value Chain
 • การออกแบบปรับเปลี่ยนธุรกิจภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมบริการดิจิทัล
 • การวางแผนนโยบายเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนผ่านองค์กรอย่างมีศักยภาพ
การวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจภาคการผลิตและการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0
Call to action image

Digital Academy
อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
199 ถนนพระรามสี่ เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์. 02-350-3500 ต่อ 1795 / 080/099-2400 / โทรสาร. 02-350-3661


MPlus International Co.,Ltd :: Digital Transformation Expert
49/6 ชั้น 2 ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. 02-644-4199 / อีเมล์ sales@mplus.co.th
www.facebook.com/DTEbyMplus

บทความ

20

Counter image

ผู้เข้ารับการอบรม

350

Counter image

สมาชิกชุมชน

79

Counter image

ผู้เยี่ยมชมเวป

9553

Counter image

ชุมชน coach/trainer

10

Counter image

ขอบคุณสำหรับครอสเทรนนิ่ง Digital Transforms ที่ผ่านมา

กลยุทธ์ที่หลากหลาย และการปรับตัวเพื่อให้ทันกับโลกยุค Digital และสามารถนำเสนอสิ่งแปลกใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพ และลดเวลา ลดต้นทุน

ทรงพล พุ่มพวง / บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มจากรู้สึกว่า ระยะหลังธุรกิจของตัวเองแข่งขันในตลาดไม่ได้

ผมมาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุค 4.0 ตอนนี้เพิ่งเรียนจบหลักสูตรแรกครับ ได้ความรู้ใหม่ๆมากมาย ได้ไอเดียธุรกิจจากห้องเรียนไปปรับปรุงกลยุทธ์ของบริษัทปีนี้ ที่สำคัญคอร์สนี้ทำให้ผมมองเห็นความจริงที่เคยมองข้ามว่า เทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมของคน จนรูปแบบธุรกิจเดิม ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้  Digital Transformation จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรยุคนี้...ไม่เปลี่ยนไม่ได้

ปรัชญา ภิรมย์รัตน์ / GM บริษัท ไอดูคอมเนค จำกัด

วันนี้โลกมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะการกระทบที่มากจากดิจิตอล

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคหากเราไม่ตั้งตัว แต่ก็เป็นโอกาสหากเราเข้าใจแล้วปรับใช้ได้ ซี่งหลักสูตร Digital Transform ที่เรียนนี้ทำให้เราเห็นภาพว่าจะใช้ Digital มาช่วยในการสร้าง Business Model ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกที่หมุนไปอย่างไรได้บ้าง เป็นหลักสูตรที่ดีมากจริงๆครับ

วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์ / Commercial Manager Optimus (Thailand) Co.,Ltd.